Όροι Αποστολής
Βιογραφικού Σημειώματος


Η ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (Εταιρεία) δηλώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Σκοπός της επεξεργασίας αποτελεί αποκλειστικά και μόνο η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων για τη θέση για την οποία υποβάλλουν την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην εταιρία για την οποία κρίνεται ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.

Η Εταιρία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, την παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας. Την ίδια δε υποχρέωση επιβάλει και προς τις τρίτες συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες, οι οποίες μπορεί να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά στο πλαίσιο αποκλειστικά και μόνο της επεξεργασίας και εκτίμησης του υποβληθέντος βιογραφικού.

Τα στοιχεία που υποβάλλονται διατηρούνται από την Εταιρεία για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και στην συνέχεια διαγράφονται από το σύνολο των βάσεων. Διευκρινίζεται ότι η διαγραφή πραγματοποιείται στο τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών. Αποδέκτες είναι υπάλληλοι της Εταιρείας που είναι ειδικώς επιφορτισμένοι με αυτή την επεξεργασία, καθώς και η εταιρεία Human Factor, Ευαγγελικής Σχολής 32 - 36, Βύρωνας, 210 7628685.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει προβεί στην υποβολή βιογραφικού, μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά δικαίωμα πρόσβασης διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης κλπ) υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς το Τμήμα Associates Relationsτης εταιρείας «ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», Λ. Σπάτων 81, Γέρακας, Τηλ. 2106608000 τηλέφωνο 18202 (χρεώση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε παρόχου), fax 213 3333614