ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Ο πελάτης μας είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης. Στα πλαίσια της ανάπτυξης του, αναζητά να στελεχώσει την παρακάτω θέση:

 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Βασικές Αρμοδιότητες :

 • Data Entry/Καταχωρήσεις στοιχείων τραπεζικών πληρωμών δικαιούχων Δράσεων ΕΣΠΑ
 • Υποστήριξη της μετάπτωσης δεδομένων μεταξύ Πληροφοριακών Συστημάτων της Αναθέτουσας Αρχής των Δράσεων
 • Περιοδικοί Έλεγχοι ορθότητας καταχωρήσεων και συμφωνίας καταχωρήσεων στα ΠΣ με τις πραγματικές πληρωμές
 • Αυτοματοποίηση Διαδικασίας Καταχωρήσεων στοιχείων πληρωμών/ενισχύσεων

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Πληροφορικής ή σχετικής κατεύθυνσης.
 • Άριστη γνώση Microsoft Office (Outlook/Excel/Access)
 • Γνώση XML/SOAP και εμπειρία σε web service testing applications (SoapUI)
 • Reporting & Business Intelligence - Reporting packages – Data Visualizations (SAP BO, Power bi)
 • Εμπειρία και γνώση συστημάτων ανάπτυξης/υποστήριξης project CRM/ERP systems, workflow Management systems (in-house or 3rd party)
 • Προηγούμενη εμπειρία σε Management Information Systems (MIS)
 • Γνώση και εμπειρία σε Databases ( SQL ) και γλώσσες προγραμματισμού (VBA / C#)

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι και τις 31/05/2021. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.