ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥJOB INFO

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Άδεια Θερμαστή, Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού 4ης ειδικότητας ή ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Κάτοικος ευρύτερης περιοχής Ευβοίας και Βοιωτίας.
  • Αίσθημα ευθύνης, συνέπειας και ακεραιότητας.
  • Γνώση Αγγλικών.
  • Πνεύμα συνεργασίας ,ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Περιγραφή Θέσης:

Θα είναι υπεύθυνος για τα εξής:

  • Την εύρυθμη λειτουργία και ενέργειες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού λεβητοστασίου του εργοστασίου.
  • Συντονισμός της αποκατάστασης βλαβών
  • Εργασία σε εναλλαγή Βαρδιών.