ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο πελάτης μας είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης. Στα πλαίσια της ανάπτυξης του, αναζητά να στελεχώσει την παρακάτω θέση:

 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Βασικές Αρμοδιότητες :

 • Καθημερινή ενασχόληση με δράσεις που διαχειρίζεται ο φορέας
 • Εξυπηρέτηση δικαιούχων
 • Εφαρμογή αποφάσεων της διοίκησης σε επίπεδο διαδικασιών
 • Τήρηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Παν/μιο της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος από ίδρυμα του εξωτερικού σε θετικές ή οικονομικές επιστήμες.
 • Άριστη γνώση υπολογιστών και κυρίως Microsoft Office (XLS, Word, PowerPoint, Access)
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Γνώση της νομοθεσίας ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Συστήματος Διαχείρισης Ενισχύσεων
 • Προϋπηρεσία σε ομαδική εργασία και δεξιότητες συνεργασίας & σύνθεσης
 • Διαπιστωμένα managerial skills, ικανότητα σε παράλληλες εργασίες και δυνατότητα αυτόνομης οργάνωσης και διεκπεραίωσης side projects.

 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος σε θετικές ή οικονομικές σπουδές
 • Ιδιαίτερα επιθυμητό προσόν η εμπειρία στο χώρο των κρατικών ενισχύσεων και η εξοικείωση με το σύστημα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
 • Εμπειρία σε συστήματα ποιότητας (ISO 9001:2015) ή σε συστήματα Εσωτερικών Ελέγχων
 • Ικανότητα στο reporting (εξαγωγή και σύνθεση) και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Συνεκτιμάται θετικά η εμπειρία σε σύστημα reporting SAP
 • Γνώση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
 • Αναλυτική σκέψη, διάθεση για ενασχόληση με παράλληλα καθήκοντα και δεκτικότητα στη μάθηση νέων πεδίων

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι και τις 31/05/2021. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.